Privatumo politikos taisyklės

Privatumo politikos taisyklės

Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika reglamentuoja įmonės elektroninės parduotuvės (toliau – Rasalifestyle.com ir Rasalifestyle.lt ) ir www.rasalifestyle.com ir www.rasalifestyle.lt  kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Rasalifestyle.com ir Rasalifestyle.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Mes įsipareigojame parduoti prekes , narystes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

 

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

 Rasalifestyle.com ir Rasalifestyle.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

 

Asmens duomenų valdytojas – Rasa Vilkienė, Naujojo sodo g.1, Klaipėda, el. p. [email protected], tel. 861277766. Ir Všį ‘‘Sporto paslaugos‘‘ įm.k. 303457402

Naujojo Sodo g.1 Klaipėda, el.p. [email protected], tel.868900007

 

Asmens duomenis Jūs Bendrovei pateikiate savanoriškai. Bendrovė juos privalo tvarkyti tam, kad galėtų sudaryti su Jumis sutartis, tinkamai įvykdyti Jūsų atžvilgiu prisiimtus įsipareigojimus ir kitas teisines prievoles. Jums nepateikus asmens duomenų, Bendrovė negalės su Jumis sudaryti sandorių, vykdyti Jūsų užsakymų, suteikti kitų Jums reikalingų paslaugų.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai – sutarčių su klientais (pirkėjais) sudarymas ir vykdymas, įskaitant įsiskolinimų iš įsipareigojimus nevykdančių pirkėjų išieškojimą (teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį)), privaloma ūkinių operacijų vykdymo apskaita (teisinis pagrindas: Bendrovei taikomos teisinės prievolės vykdymas), ūkinių operacijų analitika (statistika) (teisinis pagrindas: Bendrovės teisėti interesai analizuoti savo verslo operacijas bei vesti jų statistiką).

 

Jei esate užsisakę Bendrovės naujienlaiškius, Bendrovė duomenis tvarko ir tiesioginės rinkodaros tikslu (teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, išskyrus atvejus, kai Bendrovė naujienlaiškius ir/ar kitus pasiūlymus savo klientams turi teisę siųsti ir kitais teisės aktuose nustatytais atvejais). Kai Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu arba atšaukti savo sutikimą.

 

Bendrovės tvarkomų asmens duomenų gavėjai – Bendrovės ir filialų darbuotojai, Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai, kurie teikia Bendrovei paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojos, vardu. Teisės aktų nustatytais atvejais, vykdydama savo prievoles, Bendrovė teikia Jūsų duomenis ir atitinkamoms valstybės institucijoms.

 

Bendrovė tvarkomus asmens duomenis saugo ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai arba pasibaigia bet kokių pretenzijų senaties terminas.

 

Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

 

Kai Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko teisėtų interesų pagrindu, Jūs turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys Bendrovėje Būtų tvarkomi.

 

Teisė reikalauti ištrinti duomenis, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą ir teisė nesutikti su duomenų tvarkymu nėra absoliučios ir teisės aktai gali numatyti papildomų sąlygų jų įgyvendinimui.

 

Jeigu Jums kelia susirūpinimą Bendrovės veiksmai/neveikimas, dėl ko Jūs manote, kad galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite bet kada kreiptis į Bendrovę bet kuriuo Jums patogiu būdu.

 

Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 

Prireikus, Bendrovė turi teisę atnaujinti aukščiau nurodytą informaciją.

 

 

 

Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

Rasalifestyle.com ir Rasalifestyle.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

Apdoroti Jūsų užsakymus;

Jums skirtus rinkodaros ir su sutarčių / sandorių vykdymu nesusijusius pranešimus galite atsisakyti siųsdami prašymą adresu [email protected] , arba [email protected]  Turite teisę bet kuriuo metu su mumis susisiekti ir nesutikti su jūsų informacijos tvarkymu tiesioginės rinkodaros jūsų atžvilgiu tikslais, įskaitant su tokia rinkodara susijusį profiliavimą.

 

Finansiniais ir mokėjimų tikslais. Pavyzdžiui, siekiant patikrinti finansinę būklę ir išieškoti iš jūsų mokėjimą, jei taikytina. Toks duomenų tvarkymas reikalingas siekiant suteikti ar įvykdyti jūsų pageidaujamą paslaugą.

 

Verslo perleidimai. Mes pasiliekame teisę atskleisti ir perduoti visą jūsų informaciją, pavyzdžiui, mūsų teises ir įsipareigojimus perimančiai įmonei (ar potencialiai jų perėmėjai), kai tai susiję su viso ar dalies mūsų verslo susijungimu, įsigijimu ar pardavimu, taip pat su tokiam sandoriui atliekamu teisiniu patikrinimu. Duomenų tvarkymas šiuo tikslu yra teisėtas verslo interesas.

 

išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu, narystės galiojimu;

Mes galime jūsų informacija pasidalyti su:

Bet kuria mūsų grupės įmone arba mūsų atstovais (agentais), partneriais, tiekėjais ar rangovais (toliau – Partneriai), kurie mums padeda teikti jums mūsų paslaugas. Mūsų Partnerių teikiama pagalba gali būti susijusi su tokia veikla kaip: adresų sąrašų rinkodaros pranešimams siųsti atnaujinimas, duomenų analizė, reklama, rinkos tyrimas, dalyvavimas konkursuose ar loterijose, taip pat pranešimų gavimas ir siuntimas. Mūsų Partneriai gali teikti ir su sutarčių / sandorių vykdymu susijusią pagalbą, įskaitant: sandorių įforminimą, informacijos prašymų tenkinimą, sąskaitų faktūrų išrašymą, pardavimo ir užsakymų vykdymą.

 

Kitos pagalbinės paslaugos gali apimtiduomenų saugojimą, perdavimą, analizę ir tvarkymą, teisines paslaugas, aprūpinimą IT, taip pat ir pagalbą kituose pavedimuose, kurių kartais prašoma. Mūsų Partneriai jūsų informaciją naudos tik jų funkcijoms atlikti reikalinga apimtimi ir jiems bus taikomi sutartiniai apribojimai, draudžiantys jiems naudoti jūsų informaciją bet kokiu kitu tikslu.

Norėdami gauti mūsų Partnerių, padedančių mums tvarkyti jūsų informaciją, sąrašą, prašymą siųskite šiuo adresu [email protected] ir [email protected]  Toks sąrašas gali keistis ir bus periodiškai atnaujinamas.

vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.

Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Registracijos pateikimo taisyklės

4.1 Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve.

Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu [email protected] ir [email protected]

Slapukai (angl. cookies)

Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis e-parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

Rasalifestyle.com ir Rasalifestyle.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums [email protected] ir [email protected]