Pagrindinės pirkimo taisyklių (toliau – Taisyklės) sąvokos:

1. Pirkimo taisyklės – nuostatos, susijusios su prekių ir/arba paslaugų įsigijimu Elektroninėje parduotuvėje.
2. Pardavėjas – verslininkas, kuris siūlo ir parduoda prekes Pirkėjui, t.y. VŠĮ „NEW RASALIFESTYLE INTERNATIONAL“, buveinės adresas Statybininkų pr. 28-5, Klaipėda, juridinio asmens kodas – 305715189, PVM mokėtojo kodas (-).
3. Paslaugų teikėjas – verslininkas, kuris siūlo ir atlygintinai suteikia paslaugas, t.y. VŠĮ „NEW RASALIFESTYLE INTERNATIONAL“, buveinės adresas Statybininkų pr. 28-5, Klaipėda, juridinio asmens kodas – 305715189, PVM mokėtojo kodas (-).
4. Pirkėjas – asmuo, kuris įsigyja atitinkamas prekes Elektroninėje parduotuvėje.
5. Paslaugų gavėjas – asmuo, kuris įsigyja atitinkamas paslaugas Elektroninėje parduotuvėje.
6. Prekė - kiekvienas daiktas, siūlomas parduoti arba parduodamas Pirkėjui.
7. Paslauga – atlygintina veikla arba (ir) jos rezultatas, kuriais siūloma tenkinti ar yra tenkinamas konkretus Paslaugų gavėjo poreikis.
8. Elektroninė parduotuvė – elektroninė parduotuvė, esanti internetiniame tinklalapyje www. (nurodykite patys, kadangi man nėra žinomas internetinio tinklalapio pavadinimas).
9. Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus valstybines šventes, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.
10. Asmenys duomenys – bet kokia informacija, susijusi su Pirkėju ir/arba Paslaugų gavėju, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta.
11. Paskyra – Pirkėjo ir/arba Paslaugų gavėjo registracija Elektroninėje parduotuvėje. Registracija sukuria sąskaitą, kurioje saugomi, fiksuojami ir kaupiami asmens duomenys bei duomenys apie buvusius bei esamus užsakymus Elektroninėje parduotuvėje.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pirkimo taisyklės – teisinis dokumentas, kurio nuostatų privalo paisyti Pirkėjas ir/arba Paslaugų gavėjas bei Pardavėjas ir/arba Paslaugų Teikėjas (toliau – Šalys). Taisyklėse yra numatytos Šalių teisės bei pareigos, kitos pirkimo-pardavimo ir/arba paslaugų teikimo sutarties sąlygos ir su užsakymo teikimu Elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

Pirkėjui ir/arba Paslaugų Gavėjui nėra suteikia galimybė pateikti prekių ir/arba paslaugų užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Pirkimo Taisyklėmis, todėl rekomenduotina atidžiai perskaityti Taisykles bei Privatumo politiką. Jei nesutinkate su Taisyklių ir/arba Privatumo politikos nuostatomis, neturėtumėte naudotis Elektronine parduotuve. Priešingu atveju preziumuojama, jog Pirkėjas ir/arba Paslaugų Gavėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Pirkimo Taisyklėmis bei Privatumo politika.

Visais atvejais yra laikoma, jog Pirkėjas ir/arba Paslaugų Gavėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir Privatumo politika bei su pastaraisiais sutinka, jeigu prieš pateikdamas užsakymą, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms ir Privatumo politikai pažymėdamas atitinkamą žymę užsakymo metu.

Pirkėjas ir/arba Paslaugų Gavėjas sutinka, kad pirmąjį kartą pažymėjus atitinkamą žymę užsakymo metu, kitų pirkimų metu jo sutikimas būtų automatiškas.

Pardavėjas ir/arba Paslaugų Teikėjas yra atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas ir/arba Paslaugų Gavėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir į kylančius įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

Pardavėjui ir/arba Paslaugų Teikėjui yra suteikiama teisė redaguoti Taisykles. Pirkėjui ir/arba Paslaugų Teikėjui yra taikomos Taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo metu.

Pirkti Elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
− veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
− nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
− juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus;
− visų prieš tai nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

Pateikdamas užsakymą šioje Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas ir/arba Paslaugų Gavėjas patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Elektroninėje parduotuvėje.

Tam, kad būtų patvirtintas pateiktų duomenų teisingumas registruojant Paskyrą Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjui ir/arba Paslaugų Gavėjui siunčiamas elektroninis laiškas, kuriuo prašoma patvirtinti pateiktus duomenis.

Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas ir/arba Paslaugų Gavėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad Pirkėjo ir/arba Paslaugų Gavėjo yra pradėtas vykdyti. Pirkėjui ir/arba Paslaugų Gavėjui pasirinkus apmokėti prekes ir/arba paslaugas užsakymo pateikimo momentu, užsakymas pradedama vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo ir/arba Paslaugų Teikėjo banko sąskaitoje momento.

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Prekių grąžinimas ir keitimas

1.1. Įsigytų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos bei grąžinamos remiantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis “Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, 2000 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso Nr. VIII-1864 6 knygos nuostatomis.
1.2. Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekę (-es), turi užpildyti prekių grąžinimo formą, kuri yra pridedama kartu su pristatoma preke (-ėmis) bei yra skelbiama internetinėje svetainėje www.newrasalifestyle.com. Prekių grąžinimo forma turi būti pridedama kartu su grąžinama preke arba siunčiama el.paštu: info@newrasalifestyle.com.
1.3. 1.1. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Jam dienos apie tai informuodamas Pardavėją 1.2. punkte nustatyta tvarka.
1.4. Pirkėjas, grąžindamas prekes, turi laikytis šių sąlygų:
1.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
1.4.2. prekė negali būti sugadinta Pirkėjo;
1.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
1.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
1.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
1.6. 1.1. punkte numatyta teisė suteikiama tik Pirkėjui, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju. LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 19 dalyje yra nustatyta, jog vartotoju - fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
1.6.1. Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti 1.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:
1.6.2. greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
1.6.3. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
1.6.4. supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
1.6.5. laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių;
1.6.6. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;
1.6.7. taip pat kitais Civilinio kodekso, 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.
1.7. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
1.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami bankiniu pavedimu ir tik į mokėtojo nurodytą banko sąskaitą.

Pirkėjas ir/arba Paslaugų Gavėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir/arba paslaugas ir priimti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Jeigu Pirkėjas be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.

Pirkėjas įsipareigoja atlyginti išlaidas, kurias padengti reikalauja kurjeris, kai Pirkėjas prekių nepriima su kurjeriu sutartu laiku.

Pirkėjas ir/arba Paslaugų Gavėjas yra atsakingas už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamus. Pasikeitus Elektroninėje parduotuvėje nurodytiems duomenims, jis privalo juos atnaujinti arba apie tai pranešti telefonu arba elektroninio paštu adresu, kurie yra nurodyti skiltyje „Pagalba ir informacija“. Pardavėjas ir/arba Paslaugų Teikėjas nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir/arba Paslaugų Gavėjo bei/arba trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas ir/arba Paslaugų Gavėjas nurodė neteisingus ir/arba neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudojantis Elektronine parduotuve yra pateikiami trečiųjų asmenų Asmens duomenis, jis pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pardavėjas ir/arba Paslaugų Teikėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos Elektroninėje parduotuvėje skelbiamos sąlygos.

Jeigu Pirkėjas apmoka už prekes, tačiau su juo nepavyksta susisiekti per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, Pirkėjo užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas atgal Pardavėjui.

Jeigu Paslaugų Gavėjas apmoka už paslaugą, tačiau su juo nepavyksta susisiekti per nurodytą terminą pagal pasirinktą komunikacijos būdą, Paslaugų Gavėjo narystė yra atšaukiama.

Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo nustatytu terminu ir nustatytoje vietoje bei Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

Paslaugų Teikėjas įsipareigoja Paslaugų Gavėjui įsigytas paslaugas suteikti nustatytu terminu, nustatytomis sąlygomis ir nustatytoje vietoje bei remiantis Taisyklėse nurodytomis nuostatomis.

Kai dėl nenumatytų aplinkybių, susijusių su prekių tiekimu ar tuo, kad prekių nėra likę atsargų sandėlyje, Pardavėjas negali pristatyti Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, apie tai informuodamas Pirkėją. Tokiu atveju Pardavėjas gali Pirkėjui pasiūlyti panašią tos pačios arba aukštesnės kokybės ir vertės prekę, apie tai informuodamas Pirkėją vienu iš jo nurodytų kontaktinių duomenų. Pirkėjui atsisakius pakeisti užsakyme numatytą prekę Pardavėjo pasiūlyta preke, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas apmokėjimas. Jeigu per 2 (dvi) darbo dienas nuo pasiūlymo pateikimo Pirkėjas vienu nurodytų jo kontaktų patvirtina savo sutikimą dėl prekės pakeitimo į Pardavėjo pasiūlytą prekę, Pardavėjas įsipareigoja sumokėti susidariusį kainų skirtumą. Jeigu Pardavėjas negali Pirkėjui pasiūlyti panašios tos pačios arba aukštesnės kokybės ir vertės prekės, užsakymo prekių sąrašas koreguojamas išimant prekę, kurios Pardavėjas pristatyti negali, ir sugrąžinant Pirkėjo sumokėtą šios prekės kainą ,o Pirkėjas informuojamas apie užsakymo pakeitimus ir pakeisto užsakymo tolesnį vykdymą.

Pardavėjas ir/arba Paslaugų Teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pašalinti bet kokią prekę ir/arba paslaugą iš Elektroninės parduotuvės ir pašalinti arba pakeisti bet kokią informaciją Elektroninėje svetainėje.

Pardavėjas deda maksimalias pastangas, kad būtų įvykdytas kiekvieno Pirkėjo užsakymas, tačiau gali pasitaikyti išimtinių aplinkybių, kurios verčia atsisakyti užsakymo išsiuntus užsakymo patvirtinimą ir Pardavėjas pasilieka teisę tai daryti bet kuriuo metu.

Paslaugų Teikėjas deda maksimalias pastangas, kad būtų tinkamai suteikiama paslauga, tačiau gali pasitaikyti išimtinių aplinkybių, kurios verčia atsisakyti paslaugos teikimo. Apie išimtines aplinkybes Paslaugų Teikėjas privalo informuoti Paslaugų Gavėją.

Pirkėjas gali atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties apie tai informuodamas Pardavėją. Paslaugų Gavėjas gali atsisakyti paslaugų teikimo sutarties apie tai informuodamas Paslaugų Teikėją.

Prekių pristatymas

2.1. Prekių pristatymas Pirkėjui:
2.2. Prekės pristatomos į nurodytą siuntų terminalą:
2.2.1. Pirkėjas, įsipareigoja nurodyti siuntų terminalą, į kurį pageidauja gauti prekes.
2.2.2. Siuntų terminale siunta laikoma 72 val. Praėjus 72 val., siunta grąžinama siuntėjui.
2.2.3. Nukreipti siuntą į kitą pristatymo vietą negalima.
2.3. Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu:
2.3.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
2.3.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
2.3.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
2.4. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į užsakymo sumą.
2.5. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
2.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
2.7. Tais atvejais, kai Pirkėjas neatsiema prekių per 72 valandas, nuo gauto pranešimo, kad prekės pristatytos į pasirinktą paštomatą, Pirkėjas turi padengti grąžinimo ir pakartotino siuntimo išlaidas Pardavėjui, jei nori gauti prekes.
2.8. 2.7. punktas taikomas ir tais atvejais, kai Pirkėjas neatsiema prekių jas pristatant pasitelkiant kurjerį, t.y. nurodytu adresu.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Pirkėjo pateikti asmens duomenys tvarkomi Privatumo politikoje nurodyta tvarka ir sąlygomis.

Privatumo politikos taisyklės

Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika reglamentuoja įmonės elektroninės parduotuvės (toliau – NewRasalifestyle.com ir Rasalifestyle.lt ) ir www.newrasalifestyle.com ir www.rasalifestyle.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Rasalifestyle.com ir Rasalifestyle.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Mes įsipareigojame parduoti prekes , narystes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

NewRasalifestyle.com ir Rasalifestyle.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

Asmens duomenų valdytojas – Rasa Vilkienė, Naujojo sodo g.1, Klaipėda, el. p. info@newrasalifestyle.com, tel. 861277766.

Asmens duomenis Jūs Bendrovei pateikiate savanoriškai. Bendrovė juos privalo tvarkyti tam, kad galėtų sudaryti su Jumis sutartis, tinkamai įvykdyti Jūsų atžvilgiu prisiimtus įsipareigojimus ir kitas teisines prievoles. Jums nepateikus asmens duomenų, Bendrovė negalės su Jumis sudaryti sandorių, vykdyti Jūsų užsakymų, suteikti kitų Jums reikalingų paslaugų.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai – sutarčių su klientais (pirkėjais) sudarymas ir vykdymas, įskaitant įsiskolinimų iš įsipareigojimus nevykdančių pirkėjų išieškojimą (teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį)), privaloma ūkinių operacijų vykdymo apskaita (teisinis pagrindas: Bendrovei taikomos teisinės prievolės vykdymas), ūkinių operacijų analitika (statistika) (teisinis pagrindas: Bendrovės teisėti interesai analizuoti savo verslo operacijas bei vesti jų statistiką).

Jei esate užsisakę Bendrovės naujienlaiškius, Bendrovė duomenis tvarko ir tiesioginės rinkodaros tikslu (teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, išskyrus atvejus, kai Bendrovė naujienlaiškius ir/ar kitus pasiūlymus savo klientams turi teisę siųsti ir kitais teisės aktuose nustatytais atvejais). Kai Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu arba atšaukti savo sutikimą.

Bendrovės tvarkomų asmens duomenų gavėjai – Bendrovės ir filialų darbuotojai, Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai, kurie teikia Bendrovei paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojos, vardu. Teisės aktų nustatytais atvejais, vykdydama savo prievoles, Bendrovė teikia Jūsų duomenis ir atitinkamoms valstybės institucijoms.

Bendrovė tvarkomus asmens duomenis saugo ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai arba pasibaigia bet kokių pretenzijų senaties terminas.

Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Kai Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko teisėtų interesų pagrindu, Jūs turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys Bendrovėje Būtų tvarkomi.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą ir teisė nesutikti su duomenų tvarkymu nėra absoliučios ir teisės aktai gali numatyti papildomų sąlygų jų įgyvendinimui.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą Bendrovės veiksmai/neveikimas, dėl ko Jūs manote, kad galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite bet kada kreiptis į Bendrovę bet kuriuo Jums patogiu būdu.

Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Prireikus, Bendrovė turi teisę atnaujinti aukščiau nurodytą informaciją.

Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

Rasalifestyle.com ir Rasalifestyle.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

Apdoroti Jūsų užsakymus;
Jums skirtus rinkodaros ir su sutarčių / sandorių vykdymu nesusijusius pranešimus galite atsisakyti siųsdami prašymą adresu info@rasalifestyle.com , arba vakaruvilkas@inbox.lt Turite teisę bet kuriuo metu su mumis susisiekti ir nesutikti su jūsų informacijos tvarkymu tiesioginės rinkodaros jūsų atžvilgiu tikslais, įskaitant su tokia rinkodara susijusį profiliavimą.
Finansiniais ir mokėjimų tikslais. Pavyzdžiui, siekiant patikrinti finansinę būklę ir išieškoti iš jūsų mokėjimą, jei taikytina. Toks duomenų tvarkymas reikalingas siekiant suteikti ar įvykdyti jūsų pageidaujamą paslaugą.
Verslo perleidimai. Mes pasiliekame teisę atskleisti ir perduoti visą jūsų informaciją, pavyzdžiui, mūsų teises ir įsipareigojimus perimančiai įmonei (ar potencialiai jų perėmėjai), kai tai susiję su viso ar dalies mūsų verslo susijungimu, įsigijimu ar pardavimu, taip pat su tokiam sandoriui atliekamu teisiniu patikrinimu. Duomenų tvarkymas šiuo tikslu yra teisėtas verslo interesas.
Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
Spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu, narystės galiojimu;

Mes galime jūsų informacija pasidalyti su:

Bet kuria mūsų grupės įmone arba mūsų atstovais (agentais), partneriais, tiekėjais ar rangovais (toliau – Partneriai), kurie mums padeda teikti jums mūsų paslaugas. Mūsų Partnerių teikiama pagalba gali būti susijusi su tokia veikla kaip: adresų sąrašų rinkodaros pranešimams siųsti atnaujinimas, duomenų analizė, reklama, rinkos tyrimas, dalyvavimas konkursuose ar loterijose, taip pat pranešimų gavimas ir siuntimas. Mūsų Partneriai gali teikti ir su sutarčių / sandorių vykdymu susijusią pagalbą, įskaitant: sandorių įforminimą, informacijos prašymų tenkinimą, sąskaitų faktūrų išrašymą, pardavimo ir užsakymų vykdymą.

Kitos pagalbinės paslaugos gali apimti: duomenų saugojimą, perdavimą, analizę ir tvarkymą, teisines paslaugas, aprūpinimą IT, taip pat ir pagalbą kituose pavedimuose, kurių kartais prašoma. Mūsų Partneriai jūsų informaciją naudos tik jų funkcijoms atlikti reikalinga apimtimi ir jiems bus taikomi sutartiniai apribojimai, draudžiantys jiems naudoti jūsų informaciją bet kokiu kitu tikslu.

Norėdami gauti mūsų Partnerių, padedančių mums tvarkyti jūsų informaciją, sąrašą, prašymą siųskite šiuo adresu info@newrasalifestyle.com Toks sąrašas gali keistis ir bus periodiškai atnaujinamas.

Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.

Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Registracijos pateikimo taisyklės

4.1 Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve.

Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu info@newrasalifestyle.com

Slapukai (angl. cookies)

Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis e-parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

Prenumeratos taisyklės

Užsisakius Newrasalifestyle.com, RasaLifestyle.com, RasaLifestyle.lt prenumeratą kurį prasideda kitą dieną nuo Jūsų 7 dienų bandomojo laikotarpio, bus nuskaičiuojama pasirinkta abonemento suma.

Prenumeratą bet kada galite atšaukti susiekę ir užpilde prašymą el-paštu: info@newrasalifestyle.com

Abonementai yra 1 mėnesio, 3 mėnesių, 12 mėnesių ir atitinkamai turi galiojimo laiką: 30 kalendorinių dienų, 90 kalendorinių dienų, 360 kalendorinių dienų.

Abonementui pasibaigus galiojimui ir neparašius prašymo nutraukti abonemento galiojimo, abonementas pratesiamas tokioam pačiam laikotarpiui kaip ir buvo prieš tai.

Pinigai už abonementus nėra grąžinami.

Abonementui pasibaigus galiojimui ir nepavykus nuskaičiuoti pinigus nuo kliento kortelės, bus meginama nuskaičiuoti pakartotinai, nepavykus nuskaičiuoti numatytos sumos, abonementas stabdomas ir Klientas pašalinamas iš mokamos Facebook grupės, Klientui pranešti neprivaloma.

Įsigijus abonemantą į nurodytą emailą gausite informaciją, apie Facebook grupę, kitą naudingą informaciją, taip pat gausite duomenys, kaip prisijungti į mokamą Facebook grupę.

Nesusismokėjus už abonementą, neprasitesus abonemento, Klientas yra pašalinamas iš mokamos Facebook grupės.

Visa medžiaga pateikta mokamoje Facebook grupėje yra Rasos Vilkienės nuosavybė. Kopijuoti, platinti be Rasos Vilkienės sutikimo DRAUDŽIAMA

Grupėje draudžiama: talpinti reklamas, talpinti neigiamą informaciją apie paslaugos tiekėją, gerbti kitus Klientus, nesilaikant taisyklių, pažeidėjas bus perspėtas, pakartotinai pažeidus taisykles, Klientas bus pašalintas iš grupės ir pinigai nebus grąžinami.

Abonementas pradeda galioti nuo apmokėjimo datos ir galioja 30-90-360 dienų.

Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

NewRasalifestyle.com ir Rasalifestyle.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@newrasalifestyle.com

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password